อาจารย์/บุคลากร


อ.จุฑารัตน์ คงเพ็ชร  
JUTARAT KONGPET
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286506
jutarat.ko@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล