อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.โขมพักตร์ มณีวัต  
Asst. Prof. Dr. KHOMAPAK MANEEWAT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286512
khomapak@gmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2553ปริญญาเอกGriffith UniversityออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2541ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2535ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Ethnography & cultural study

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :