อาจารย์/บุคลากร


อ.วาสนา โชติสัมพันธ์เจริญ  
WASSANA CHOTSAMPHANCHAROEN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286567
wassana.c@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2561ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์