อาจารย์/บุคลากร


อ.ปภาวรินท์ อินทรเชษฐ  
PAPHAWARIN INTARACHED
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286553
paphawarin.i@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2565ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการผดุงครรภ์
2560ปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์