อาจารย์/บุคลากร


ดร.ณัฐษยกานต์ นาคทอง  
Dr. NATSAYAKARN NARKTHONG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518,074-286519
natsayakarn.n@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2566ปริญญาเอกUniversity of MissouriสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2557ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาล
2549ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
1. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
2. การพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยศาสตร์