อาจารย์/บุคลากร


ดร.สุกานดา บุญคง  
Dr. SUKANDA BUNKONG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286513
sukanda.b@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลไทยDoctor of Philosophyการพยาบาล (นานาชาติ)
2552ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาล (นานาชาติ)
2550ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล