อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์  
Assoc. Prof. Dr. KARNSUNAPHAT BALTHIP
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286402
quantar.b@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2553ปริญญาเอกMassey University New Zealandนิวซีแลนด์Doctor of PhilosophyNursing
2542ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2537ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
1. การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
2. การพยาบาลแบบองค์รวม ที่เน้นการดูแลด้านจิตวิญญาณ (ปัญญา)

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :