อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.ผจงศิลป์ เพิงมาก  
Assoc. Prof. Dr. PAJONGSIL PERNGMARK
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286577
activejo409@gmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2545ปริญญาเอกJohns Hopkins UniversityสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophySocial and Behavioral Sciences Social and Behavioral Sciences
2531ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสรีรวิทยา
2528ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Social Behavioral Sciences
Social epidemiology in Public Health
HIV/AIDS among Injecting Drug Users

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :