อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์  
Asst. Prof. Dr. WILAIPORN SAMANKASIKORN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286559
wilaiporn.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2561ปริญญาเอกUniversity of VirginiaสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2550ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2546ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Reproductive health
Violence against women and its consequent influence on women reproductive health, pregnancy and birth outcomes.
Teenage pregnancy

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ :
2016 The Effect of Home Visiting with Pregnant Teens on Maternal Health. Poster discussion session presented at the 30th Annual Conference of the Southern Nursing Research Society, Virginia.