อาจารย์/บุคลากร


อ.ธาวินี ช่วยแท่น  
THAWINEE CHUAYTAEN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286477
thawinee.c@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาล
2551ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์