อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ชุลีพร พรหมพาหกุล  
Asst. Prof. Dr. CHULEEPORN PROMPAHAKUL
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286478
chuleeporn.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาเอกUniversity of VirginiaสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2554ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาล
2550ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์