อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ตรีนุช พุ่มมณี  
Asst. Prof. Dr. TREENUT PUMMANEE
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286579
treenut.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาเอกUniversity of Wisconsin MadisonสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2541ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสุขภาพจิต
2535ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การแปลและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยต่างวัฒนธรรม
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว
การให้การปรึกษา
การบำบัดและการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด

เกียรติประวัติ / รางวัลที่ได้รับ :
2022 สายธารการพัฒนา Simulation รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (ชนะเลิศ) โครงการมหกรรมนวัตกรรมและคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
2022 รางวัลThe Best การประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง แนวปฎิบัติที่ดี สายธารการพัฒนาSimulation รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2021 รางวัลผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564
2021 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพยาบาลจิตเวชเด็ก โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (ชนะเลิศ) โครงการมหกรรมนวัตกรรมและคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
2020 โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อวิดิโอบนมือถือ เรื่องการตรวจสภาพจิต และแนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) ในกิจกรรมโครงการมหกรรมนวัตกรรมและคุณภาพคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
2014 School of Nursing, University of Wisconsin-Madison Travel Funding for Selected Poster for the Midwest Nursing Research Society Conference (MNRS).
2014 School of Nursing, University of Wisconsin-Madison Travel Funding
2014 Charles Eckburg Dissertation Award
2014 Robert and Heidemann Research Award
2013 School of Nursing, University of Wisconsin-Madison Travel Funding