อาจารย์/บุคลากร


อ.ปิยธิดา เทพประดิษฐ์  
PIYATIDA THEPPRADIT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286567
piyatida.t@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2554ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล