หลักสูตร >> หลักสูตรปริญญาโท


ติดต่อสอบถาม :
- งานหลักสูตรปริญญาโท
โทร. 074-286456-7, 074-286561
- งานหลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) โทร. 074-286456
- เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-16.00 น.
โทร. 074-286499

ข้อมูลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต [สำหรับนักศึกษารหัส 57-58-59]

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2554

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2555

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2554


หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต [สำหรับนักศึกษารหัส 57-58-59]คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคปกติ แบบ 1
กรรมการและเลขานุการ
การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคปกติ แบบ 2
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
การพยาบาลเด็ก ภาคปกติ
กรรมการและเลขานุการ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ภาคปกติ
ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
การผดุงครรภ์ ภาคพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคปกติ แบบ 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคปกติ แบบ 2
การพยาบาลเด็ก ภาคปกติ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ภาคปกติ
การผดุงครรภ์ ภาคพิเศษ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร