อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


ผศ.ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์
Asst. Prof. Dr. PISSAMAI WATTANASIT

อาจารย์
074-286565
pissamai.w@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยDoctor of PhilosophyNursing
2543ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2530ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การเคลื่อนไหวร่างกายในเด็กและวัยรุ่น
การส่งเสริมสุขภาพและวัยรุ่น

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :