อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์
Asst. Prof. Dr. HATHAIRAT SANGCHAN

อาจารย์
074-286408
hathairat.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2550ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยDoctor of PhilosophyNursing
2541ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2530ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :