อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์  
Asst. Prof. Dr. HATHAIRAT SANGCHAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286516
hathairat.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2550ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยDoctor of PhilosophyNursing
2541ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2530ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต

ตำรา / หนังสือ :
2018 การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 เล่ม 3
2020 ตำราวิชาพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล เล่ม 1- เล่ม 2
2015 โปรแกรมการสนับสนุนด้านอารมณ์ร่วมกับการหายใจแบบผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดและการเผชิญความเครียดในผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบ
2007 การพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน: การประเมินด้านโภชนาการในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานาน
2011 แนวปฏิบัติพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและอุบัติเหตุ: การให้อาหารทางสายยางในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :