หลักสูตร >> หลักสูตรปริญญาโท


About us ติดต่อสอบถาม :
- งานหลักสูตรปริญญาโท
โทร. 074-286456-7, 074-286561
- งานหลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) โทร. 074-286456

งานบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

ข้อมูลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต [สำหรับ น.ศ.รหัส 64 เป็นต้นไป]

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

6 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564


หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต [สำหรับ น.ศ.รหัส 64 เป็นต้นไป]
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.   ผศ.ดร.ปราณี คำจันทร์ ประธานกรรมการ
2.   ผศ.ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ กรรมการ
3.   รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.   รศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว ประธานกรรมการ
2.   ดร.วีณา คันฉ้อง กรรมการ
3.   ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.   รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล ประธานกรรมการ
2.   รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ กรรมการ
3.   รศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช กรรมการ
4.   ผศ.ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์ กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต [สำหรับ น.ศ.รหัส 64 เป็นต้นไป]

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติทั่วไป
     1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม
     1.2 ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ
     1.3 ไม่เป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. คุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยและสภาการพยาบาล ได้แก่
     2.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
     2.2 มีใบอนญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง
     2.3 มีประสบการณ์การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
     2.4 นักศึกษาต่างชาติให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

3. คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจาก 1-2 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก


หมายเหตุ
ช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ในปีถัดไป ของทุกปี
ซึ่งสามารถเข้าสมัครได้ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต [สำหรับ น.ศ.รหัส 64 เป็นต้นไป]

อัตราค่าเล่าเรียน

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต [สำหรับ น.ศ.รหัส 64 เป็นต้นไป]

ภาพกิจกรรม

Alumni ID 57 (Academic year 2014)[3/24/2018 11:00:42 AM]