ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร และผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม “งาน ม.อ.วิชาการ” ประจำปี 2566 : นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสุขภาวะทุกช่วงวัย ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่วันที่ประกาศ : 8/9/2023