::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ของนักศึกษา (Student identity) : ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social engagement: I-WiSe)    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวิจัย/สถานวิจัย
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน สิงหาคม
จำนวน 5936  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
  • 3
 
          
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการไนติงเกล) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)
ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อไปศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับสถาบันต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศการจัดสรรห้องพักในหอพักนักศึกษาพยาบาล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุน PhD50%) ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังงานการเจ้าหน้าที่ (คุณจันจิราฯ) รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 63 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 63 วันสุดท้ายในการส่งใบสมัคร
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 9 จัดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 รับจำนวน 40 คน [50 หน่วยคะเเนน]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารพยาบาล รุ่นที่ 8 จัดระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 รับจำนวน 40 คน [50 หน่วยคะเเนน]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน Program of Nursing Specialty in Emergency Nurse Practitioner ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2564 : รับจำนวน 45 คน [หน่วยคะเเนน 50 คะเเนน] ***สอบข้อเขียน เเละสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 และประกาศผลสอบเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ***
 
  + ทั้งหมด...
 
 

โครงการสัมมนาจัดทำสมรรถนะเชิงวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นรายชั้นปี (Competency ladder)

การประชุมความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษ

Open House Nursing Expo 2020 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการออกข้อสอบด้านมาตรฐานวิชาการ/ วิชาชีพ (Comprehensive exam) แบบปรนัย"

การประชุมโครงการ “ความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้” ด้านสังคมสูงวัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
+ ทั้งหมด...