::  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::    อัตลักษณ์ของนักศึกษา (Student identity) : ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ (Integrity Wisdom Social engagement: I-WiSe)    ::    เอกลักษณ์ (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยวิจัย    ::    วัฒนธรรม (Culture) : ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)
 
คณะพยาบาลศาสตร์
ประวัติคณะ
สัญลักษณ์คณะ
ที่ตั้งเเละอาคารคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนการบริหารงาน
ผู้บริหารคณะ
กรรมการประจำคณะ
หน่วยวิจัย/สถานวิจัย
หอเกียรติคุณ
ติดต่อเรา
ข้อมูล/สารสนเทศ
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา
ด้านบริการวิชาการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
 

:: ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์
:: ระบบสารสนเทศบุคลากร
:: E-meeting
:: E-Mail PSU
:: จองห้องเรียน ห้องประชุม อุปกรณ์
:: ระบบเเจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
:: ระบบเอกสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:: การประกันคุณภาพ
:: คลังความรู้
:: LMS
:: ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
:: Competency PSU
:: TOR Online
:: ความปลอดภัย
:: เรื่องร้องเรียน
+ ทั้งหมด...
 
HyperLink
 
ผู้เยี่ยมชมประจำเดือน สิงหาคม
จำนวน 42259  คน
    


Previous
  • Sea turtle
  • Sea turtle
  • Sea turtle
Next
  • 1
  • 2
  • 3
 
          
การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ
ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตร 3 ปี เริ่มปีการศึกษา 2566 (มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)
Opened Up Applying for Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing ,International Program (Academic Year 2023)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท ป.เอก) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ หนังสือ: 5 ทศวรรษ การจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ประชาสัมพันธ์ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2566
+ ทั้งหมด...
+ ทั้งหมด...
 
  + ทั้งหมด...  
 
 
  + ทั้งหมด...
 
 

มหกรรมตลาดนัดวิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565

โครงการ การสร้างเสริมความสุขทุกช่วงวัย..Happiness for all ages “เข้าใจภาวะซึมเศร้าและการดูแลตนเอง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรคณะ ปีงบประมาณ 2566

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมพิธีร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากประชวร
+ ทั้งหมด...