เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์สุดา พรหมดนตรี (หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) ประจำปี 2566 - ระดับชมเชย สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด” อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ผศ. ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง 2. รศ. ดร.วิภา แซ่เซี้ย ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ดังนี้ - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทเกียรติคุณ รับเกียรติบัตร