ข่าวสาร >> รายละเอียด


  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ในการจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน

รายละเอียดการให้ทุน

1. นักศึกษาชาวไทย (70,000 บาท/ปี)
2. นักศึกษาชาวต่างชาติ (140,000 บาท/ปี)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

1. เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. มีความสนใจในการทำวิจัยในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ


กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2566

สามารถติดต่อสอบถามและรับสมัคร ได้ที่ งานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือส่งเอกสารมาที่ e-mail: jutiya.p@psu.ac.th

 วันที่ประกาศ : 5/1/2023