การเรียนการสอนออนไลน์ >> สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน


  สื่อการเรียนการสอน MOOC 
  รายวิชา 640-326 การบริหารทางการพยาบาล Nursing Administration 
  รายวิชา 640-393 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
  รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
  รายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 
  รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
  รายวิชา 640-222 640-222 หลักการกระบวนการพยาบาล (การตรวจร่างกาย) 
  รายวิชา 640-211 พยาธิสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล