หลักสูตร >> หลักสูตรปริญญาเอก


ข้อมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป]

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์

รหัสหลักสูตร 25450101102835

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) : ชื่อย่อ ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Nursing Science) : ชื่อย่อ Ph.D. (Nursing Science)

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน วัน – เวลาราชการปกติ
วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
- แบบ 1.1 จำนวน 54 หน่วยกิต
- แบบ 2.1 จำนวน 54 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
- ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
- การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
     • ชื่อสถาบัน ขึ้นกับการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษาภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่นักศึกษาสนใจและสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ ที่ผ่านมาได้แก่
   1. The University of Arizona, College of Nursing, Tucson ประเทศสหรัฐอเมริกา
   2. Saint Louis University, Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
   3. School of Nursing, University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
   4. Kent State University, OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา
   5. School of Nursing, University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
   6. University of Montreal, Montreal ประเทศแคนาดา
   7. Victoria University, Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
   • รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน สนับสนุนให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาหรือตามความเหมาะสม และ/หรือร่วมเรียนในรายวิชาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ของคณะมีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ รวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมและอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างขึ้น
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักวิจัยทางการพยาบาลและสุขภาพ
2) นักวิชาการทางการพยาบาลและสุขภาพ
3) นักบริหารทางการพยาบาลและสุขภาพ
4) ที่ปรึกษาทางวิชาการและการวิจัยด้านการพยาบาลและสุขภาพ

อ่านรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดที่ >>
แผ่นพับหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป]

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.   รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ
2.   รศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช
3.   ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ
4.   ผศ.ดร.เนตรนภา คู่พันธวี
5.   รศ.ดร.นงนุช บุญยัง
6.   รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
7.   ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
8.   รศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช
9.   ผศ.ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ
10.   ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
11.   รศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์
12.   ศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
13.   ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
14.   ผศ.ดร.ประภาพร ชูกำเหนิด
15.   ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว
16.   รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
17.   รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
18.   รศ.ดร.ผจงศิลป์ เพิงมาก
19.   รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
20.   รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ
21.   รศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์
22.   รศ.ดร.วิภา แซ่เซี้ย
23.   รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
24.   ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง
25.   รศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
26.   ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป]

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1
    1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการพยาบาล แผน ก จากสถาบันการศึกษาที่มีสภาการพยาบาลให้การรับรองหรือกรณีไม่มีสภาการพยาบาลในประเทศนั้นๆ ให้คณะกรรมการสอบฯ พิจารณาคัดเลือกคุณภาพของสถาบันการศึกษา และคณะที่สำเร็จการศึกษา
    1.2 มีผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล หรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ปี
    1.3 มีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ PSU-TEP โดยได้คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะไม่ต่ำกว่า 60% หรือมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา ได้แก่
TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
TOEFL (revised Paper-delivered Test)
ไม่ต่ำกว่า 46 คะแนน หรือ
TOEFL (Institutional Testing Program)
ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน หรือ
TOEFL (Computer Based)
ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ
IELTS
ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
CU-TEP
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
    1.4 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศของตน
    1.5 ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
    1.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสื่อมเสียด้านคุณธรรมจริยธรรม
    1.7 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
    1.8 คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ

2. สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2.1
    2.1 ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 – 1.8 ยกเว้นข้อ 1.2 มีผลงานวิจัย/ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล หรือวารสารระดับชาติเป็นอย่างน้อย
     2.2 กรณีที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโททางการพยาบาล แผน ข จะต้องเป็นสารนิพนธ์ที่ใช้กระบวนการวิจัย และต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานสากล หรือวารสารระดับชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง ในระยะเวลา 5 ปี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 [สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป]

อัตราค่าเล่าเรียน

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 [สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป]

ภาพกิจกรรม