เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางจันจิรา จารุพันธ์ และ นางสาวชญานิศ ผุดผ่อง บุคลากรสายอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้ ผลงานวิจัย เรื่อง “การสำรวจผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ของอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2566” ผู้นิพนธ์: นางสาวชญานิศ ผุดผ่อง และ นางจันจิรา จารุพันธ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 37-53 ลิงก์บทความ: https://so05.tci-thaijo.org/.../article/view/270102/183114 ผลงานวิจัย เรื่อง “การสำรวจผลงานวิจัยตีพิมพ์เกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่องด้านช่วงวัย สุขภาวะและบริบทการดูแล ของอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2566” ผู้นิพนธ์: นางจันจิรา จารุพันธ์ และ นางสาวชญานิศ ผุดผ่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 หน้า 159-173 ลิงก์บทความ: https://so05.tci-thaijo.org/.../article/view/270103/182765