เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวณัชชา สังขภิญโญ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายเรื่อง "ผลของโปรแกรมสนับสนุนการฉีดอินซูลินผ่านไลน์แอปพลิเคชันต่อความรูู้ พฤติกรรมการใช้ยาฉีดอินซูลินชนิดปากกาและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมโรคไม่ได้: การศึกษานำร่อง" ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันที 7 มิถุนายน 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดใชย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม