เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ (Web of Science/ Scopus) ในรอบเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 เรื่อง...Interventions for Improving Mental Health and Quality of Life of Older Adults with Mental Illness in Long-term Care: A Systematic Review and Meta-analysis ผู้แต่ง คุณเบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์, ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ, และรศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา วารสาร Pacific Rim International Journal of Nursing Research เรื่อง...A Mobile Health Transitional Care Intervention Delivered by Nurses Improves Postdischarge Outcomes of Caregivers of Patients with Traumatic Brain Injury: A Randomized Controlled Trial ผู้แต่ง Amelia Ganefianty, รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา, ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง, Akhmad Imron, และ Jos M. Latour วารสาร World Neurosurgery เรื่อง...Psychometric testing of the Thai version of Caregiver Contribution to Self-Care of Chronic Illness Inventory version 2 ผู้แต่ง อ.วรรณา กุมารจันทร์, รศ.ดร.จอม สุวรรณโณ, พว.นฤเบศร์ โกศล แฮมินตัน, คุณชนชนก บัญศักดิ์, ผศ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์, อ.กรรณิการ์ ศรีสมทรง, ผศ.ดร.เจนเนตร พลเพ็ชร์, ผศ.ดร.ชิดชนก มยูรศักดิ์, อ.ชุติพร ด่านสุวรรณ, พว.จุก สุวรรณโณ, อ.ปุณพัฒน์ ชำนาญเพาะ, พว.อุมาภรณ์ กำลังดี, คุณวิชัย อาหรับ, ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์, ดร.สาดี สายทอง, คุณลัดดา ทิมวงศ์ วารสาร International Journal of Nursing Practice เรื่อง...Gender and Disaster Management: A Case Study of Prik Tai Community, Songkhla Province, Thailand ผู้แต่ง คุณศิริมาศ ภูวเจริญพงศ์, ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล, รศ.ดร.ผจงศิลปิ เพิงมาก และดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล วารสาร The International Journal of Climate Change: Impacts and Response