เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Mrs. Devaka Kumari Acharya (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2566 - ระดับเกียรติคุณ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง “Institutional Ethnography of Nursing Care for Patients with End Stage Renal Disease at a Hospital Hemodialysis Unit in Kathmandu, Nepal” อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นิลมานัต 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาวิชาจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล ดังนี้ - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทดีเด่น รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร - รางวัลวิทยานิพนธ์ประเภทเกียรติคุณ รับเกียรติบัตร