เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี (นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 22) เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทนในตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 748/2567 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป