เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รหัส 3701) ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 439(3/2567) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567