เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ พว.สุธิสา เต็มทับ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 25 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคพิเศษ) ปี 46 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "เข็ม ปขมท. ทองคำ" ด้านวิชาชีพดีเด่น
โดย ปขมท. จะจัดพิธีมอบรางวัล "เข็ม ปขมท. ทองคำ" พร้อมเกียรติบัตร ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านต่าง ๆ ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา