เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่น" ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 ดังนี้ - ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทผลงานทีมดีเด่น - รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - นายธันยพงศ์ อัมพุกานน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านบริการดีเด่น - นางมาริสา ธรรมเสน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านบริหารดีเด่น - นางอินทิรา หิรัณยธร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านวิชาชีพดีเด่น - นางสาวจอมขวัญ สุวรรณมณี ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ด้านนวัตกรรมดีเด่น - นายอภิวัฒน์ พรุเพชรแก้ว ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทบุคลากรดีเด่น สายลูกจ้าง ด้านบริการดีเด่น