เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "อาจารย์ตัวอย่าง" ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2567 ดังนี้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช พุ่มมณี ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน - รองศาสตราจารย์ ดร.กันตพร ยอดไชย ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ - ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา - ดร.ศิริพร เวชโช ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่