เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญญาภา ธิติมาพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ เนื่องในโอกาสผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU – TPSF) ในระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher)