เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Logbook System NUR-PSU --------------------------- ขอแสดงความยินดีกับโครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Logbook System NUR-PSU โดย นางสาวปทิตตา จันทวงศ์ นางสาวจอมขวัญ สุวรรณมณี และนางสาวภัทรมน วงศ์เลิศประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 จากการนำเสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.15 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ผลการคัดเลือกในระดับวิทยาเขตจะเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย (Best Practice) ต่อไป