เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลในงานคุณค่าสงขลาสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2567” (PRIDE OF PSU 2024)ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่อง และสดุดีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการนี้ มีคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้ารับรางวัลในงานวันดังกล่าว ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ ได้รับรางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว ได้รับรางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow 3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยระดับคณะ 4. นางสาวศยามล หนูเสน ได้รับรางวัลรางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสาย สนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2566 (ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น) และรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2566 สายสนับสนุน ด้านนวัตกรรมดีเด่น