เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์ เนื่องในโอกาศได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วาระปี พ.ศ. 2567- 2570