เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference Clinical Reasoning, Nursing Research and Nursing Innovation Development) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษาได้รับ 2 รางวัลดังนี้ 1. รางวัล Best Presentation Award แผนผังการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดย นางสาวอรทัย วิไลวัฒนากร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชื่อผลงาน "การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคสะเก็ดเงิน" 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบคำถามพยาธิสรีรวิทยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ประเภททีม 3 คน) โดย นายวิรัตน์ หลงหัน นางสาวซาอีด๊ะ โตะมา และ นางสาวนิศากร ฉัตรมาศ