เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางพิไลวรรณ รอดทองอ่อน ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 19 และหลักสูตรเฉพาะทางบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 7 เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการพยาบาล เวชวิวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์