เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

แผนผังสอบความรู้ขึ้นทะเบียนใบรับอนุญาต ครั้งที่ 1/2567 (ศูนย์สอบที่ 19) วันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ อาคารละออ หุตางกูร (อาคาร 2) และ อาคารดวงวดี สังโขบล (อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งข้อปฏิบัติและคำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ