เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ อ.กนกวรรณ เธียรมนตรี อ.บุษยมาส หนูเอียด อ.ปภาวรินท์ อินทรเชษฐ อ.พริมา สุวรรณเรืองศรี สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน อ.ณัฐตินา วิชัยดิษฐ อ.สุชาธินี ทองเนื้อนวล สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล อ.จิรัชยา ดิสนีเวทย์