เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับนักกิจกรรมตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2566 ด้านการบริหาร 1. นายจิรทีปต์ บุญวงศ์ 2. นางสาวสุนิสา ทุนเกิด 3. นายกฤษฎา แสงสุรินทร์ ด้านจิตสาธารณะ 1. นายวศนนท์ พรมสี 2. นางสาวเบญจพร เดชสุวรรณ ด้านทักษะภาษาและการสื่อสาร - นางสาวพัชญา ผาติวิกรานต์ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร - นางสาวศุภิดา คมจักรพันธุ์