เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ PSU MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 ดังรายนามต่อไปนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร พรหมพาหกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี คำจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท อาจารย์ศยามล หนูเสน