เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี คำจันทร์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701) ตั้งเเต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 436(7/2566) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566