เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ชัชเวช ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701) ตั้งเเต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 436(7/2566) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566