เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา และคณะ ได้รับรางวัล Best Presentation Award : The Development of a Massive Open Online Course (MOOC) in Nursing Care for Patients with Myocardial Infarction
ในงานประชุมวิชาการ : The 4th European Advanced Educational Technology Conference (EAET 2023)
ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ University of Oxford, Oxford, UK.