เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ของประเทศอังกฤษ (UKPSF) ระดับ Senior Fellow เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566