เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดี คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงาน "คุณค่าสงขลานครินทร์" ประจำปี 2566


รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
และผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF)
- รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 
- ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
- ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ
- ผศ.ดร.ตรีนุช พุ่มมณี
- รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
- รศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
- ผศ.ดร.หทัยรัตน์ แสงจันทร์

รางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565
- ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์