เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เเละ ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่


ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 3

- พว.จารุวรรณ บุญรัตน์
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 8

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
- พว.จิณัฐตา ศุภศรี
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ)
ศิษย์ปัจจุบันปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

- พว.นครินทร์ สุวรรณแสง
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ)