เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

- รศ.ดร.นงนุช บุญยัง
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 8

- พว.วาสนา กาญจนะ
ศิษย์เก่าหลักสูตรพยาบาลต่อเนื่อง
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพิเศษ)