เกี่ยวกับคณะฯ >> หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 ด้านผลงานดีเด่น

- ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 10

- พว.จุก สุวรรณโณ
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคพิเศษ) 

- ผศ.วนิสา หะยีเซะ
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 31
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

- รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 13